نحوه برگزاری مسابقه:

مرحله یک: سوال اول به صورت چهار گزینه ای برای شما ارسال می شود. لطفا شماره گزینه صحیح را به صورت عدد به سامانه پیامکی شرکت سپاد به شماره 10000144 ارسال نمایید. کسانیکه که پاسخ درست بدهند به مرحله دوم راه خواهند یافت. همچنین از میان ایشان به قید قرعه 12 نفر انتخاب و به هر نفر 300 هزارتومان تعلق خواهد گرفت.

مرحله دو: به ترتیب فوق سوال دوم برای راه یافتگان به این مرحله ارسال خواهد شد و کسانیکه پاسخ صحیح بدهند به مرحله سوم راه خواهند یافت و به قید قرعه به 8 نفر از ایشان هر یک400 هزار تومان تعلق خواهد گرفت.

مرحله سه: به همین ترتیب سـوال سوم برای راه یافتگان به این مرحله ارسال خواهد شد و به قید قرعه به دو نفر که پاسخ صحیح داده باشند هر یک 500 هزار تومان تعلق خواهد گرفت.

سوال مرحله اول: در بيانات مقام معظم رهبري کدام شهر در «قطع دست ايادي رژيم پهلوي» پيشتاز بوده است ؟
1-تبريز
2-مشهد
3-تربت حيدريه
4-قم

مهلت ارسال پاسخ: مهلت ارسال پاسخ در هر مرحله 48 ساعت است.

مهلت ارسال پاسخ مرحله اول مسابقه: 12 تا 14 بهمن ماه

مهلت ارسال پاسخ مرحله دوم مسابقه: 14 تا 16 بهمن ماه

مهلت ارسال پاسخ مرحله سوم مسابقه: 16 تا 18 بهمن ماه

زمان اعلام نتایج و اهدای جوایز : جوایز طی مراسمی در تاریخ 21 بهمن ماه به برندگان اهدا و از ایشان تقدیر خواهد شد.