مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سپاد عنوان کرد:
تعریف منافع مشترک اقتصادی در قالب بسته سرمایه گذاری منسجم در منطقه سپاد

invest 300x163 - مدیرعامل سپاد: تعریف منافع مشترک اقتصادی در قالب بسته سرمایه گذاری منسجم در منطقه سپاد