/

معرفی سهام شرکت سپاد خراسان

/
شرکت سپاد خراسان بعد از پایان هشت سال دفاع مقدس؛ با سرمایه گ…